Juridische informatie

E-mailadres Afdrukken PDF

Gebruiksvoorwaarden en wettelijk reglement

Deze site is het exclusieve eigendom van BrokerMail.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle internet-initiatieven van BrokerMail dat hierna "ons bedrijf" wordt genoemd.

Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

BrokerMail behoudt het recht op elk moment deze gebruiksvoorwaarden aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

1. Aansprakelijkheid

Ons bedrijf tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien wij tekortkomingen opmerken, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie.

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website en de inhoud van de nieuwsbrieven die ter beschikking worden gesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

Ons bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info...), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door ons bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina's. Dit ongeacht of ons bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto's berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons bedrijf werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma's of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.

Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

2. Auteursrechten

Alle verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van ons bedrijf.

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch "cachen'" van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het maken van een nieuwsbrief in het kader van een betalend abonnement,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrokerMail. Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden.

3. Abonnement op de nieuwsbrief

BrokerMail is een online toepassing die de opmaak en het verzenden van elektronische nieuwsbrieven mogelijk maakt en faciliteert, meer bepaald door het ter beschikking stellen van redactionele artikels en een elektronisch verzendplatform

Huidige voorwaarden zijn van toepassing door elke fysieke persoon of onderneming, hierna de klant genoemd, die een abonnement op BrokerMail onderschrijft via de website www.brokermail.be.
Het BrokerMail abonnement wordt door de klant onderschreven op trimestriële basis.

De trimestriële vervaldagen zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Indien de klant het abonnement niet minstens 15 dagen vóór een trimestriële vervaldag schriftelijk opzegt, wordt het volgende trimester gefactureerd aan de gangbare prijs.

Het BrokerMail basisabonnement geeft de klant het recht één (1) elektronische nieuwsbrief op te maken, waarin maximum 5 redactionele BrokerMail artikels verwerkt zijn, en deze nieuwsbrief te verzenden naar een lijst van maximum 1.000 e-mail adressen.

Mits bijkomende facturatie bovenop het basisabonnement mag de klant tijdens een lopend trimester extra nieuwsbrieven opmaken (telkens met maximum 5 redactionele BrokerMail artikels) en deze verzenden naar lijsten van telkens maximum 1.000 e-mail adressen.

Mits bijkomende facturatie bovenop het basisabonnement mag de klant zijn nieuwsbrief of nieuwsbrieven naar meer dan 1.000 email adressen verzenden.

De nieuwsbrief die door het abonnement wordt gegenereerd, mag op de persoonlijke website van de klant gepubliceerd worden, waarbij wordt rekening gehouden met de geldende beperkingen.

Elk ander gebruik dan hetgeen hiervoor omschreven is, wordt als een inbreuk op de copyright wetgeving gekenmerkt en zal als dusdanig vervolgd worden. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn terzake competent.

4. Betaling van het abonnement op de nieuwsbrief

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen na factuurdatum.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt BrokerMail zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van BrokerMail op vergoeding van de gerechtskosten, op een redelijke schadevergoeding voor alle relevante invorderingskosten en op gebeurlijke andere vergoedingen op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gegevens

BrokerMail respecteert de privacy en de bescherming van informatie, met naam of niet, van alle surfers die toegang willen tot de internetsite van BrokerMail. De informatie die meegedeeld wordt, is bestemd voor BrokerMail en zal enkel gebruikt worden voor het verzamelen van gegevens conform de wet en de in voege zijnde reglementen.

Daarnaast engageert BrokerMail zich deze informatie nooit door te geven aan derden, d.w.z. organisaties of bedrijven buiten de groep of fysieke personen.

In het belang van transparantie en de bescherming van recht, zal BrokerMail geen informatie verzamelen die een gebruiker persoonlijk identificeert, behalve dan de informatie die deze persoon heeft meegedeeld via de formulieren op de site.

De verzamelde gegevens zullen nooit voor commerciële doeleinden gebruikt worden door ze door te geven aan derden. Deze informatie is confidentieel en wordt door BrokerMail bewaard.

Hetzelfde geldt voor de databanken en adreslijsten die de klant aan BrokerMail toevertrouwt bij het uitvoeren van zijn opdracht. Deze blijven eigendom van de klant en kunnen enkel op zijn uitdrukkelijke vraag aangepast worden.

6. Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brussel, onverminderd het recht van ons bedrijf om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door BrokerMail gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds aan de webmaster verbonden aan deze site gemeld worden.

Voor alle vragen of klachten kunt u ons contacteren via het volgende adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

AddThis Social Bookmark Button
You are here: Juridische informatie
sikis hikayesi escort bayan escort istanbul escort istanbul